Jdi na obsah Jdi na menu
 


filosofie a metodologie

Filosofie, metody a cíle Atýskovi jazykové školky


Již několik let vyučuji anglický jazyk, před nedávnou dobou jsem otevřela jazykovou školu ATREI a po celou tuto dobu sleduji aspekty, které mne vedly k realizaci myšlenky zřídit soukromou školku s programem ve dvou jazycích - českém jazyce a anglickém jazyce spolu s nepříliš běžnou nadstandardní péčí.


Důvodem byl na prvním místě palčivý problém nedostatečnosti míst ve státních školkách a jejich přeplněnost, dále narůstající tlak potřeby vysoké úrovně znalosti anglického jazyka a v neposlední řadě fakt, jak přirozeně a snadno děti předškolního věku přijímají to, co dospělý tak urputně rve do své hlavy a pocitově snad nejdůležitějším aspektem pro vznik takového prostředí se stalo mé vědomí, jak podstatný je pro člověka vývoj v tomto věku a co vše můžeme ovlivnit při myšlence: „Děti jsou naše budoucnost.”


Naším záměrem je navození cizojazyčného prostředí. Díky přítomnosti anglicky mluvícího pedagoga, dítě v tomto stádiu věku přijímá další jazyk jako přirozenou možnost komunikace. Výsledkem tohoto procesu je, že dítě vnímá cizí jazyk, stejně jako u dvojjazyčných manželství, jako svůj druhý rodný jazyk a pokud pak dále pokračuje např. základní jazykovou školou, stává se pro dítě tento druhý jazyk plnohodnotným mateřským jazykem.


Včasná jazyková příprava dítěte je nejlepší investicí pro budoucnost a podle studií se tato forma jeví jako efektivnější a ve výsledku i finančně méně náročná, než pozdější jazykové kurzy či dlouhodobé pobyty v zahraničí.


Cílem Atýskovi anglické školky je pomáhat ve vývoji nezávislého, pohotového a výřečného člověka, který respektuje své okolí, je si vědom své jedinečnosti a talentů a je připraven stanovit si vysoký standard a dosáhnout jej.


Povzbuzujeme děti, aby si vytvořili svět a své prostředí tak, jaké si je přejí . Pilíř „tří R“ tvoří vše, co děláme: Respect (respekt), Responsibility (odpovědnost) a Relationships (vztahy).


Naše školka poskytuje bezpečné, stimulující prostředí plné výzev v českém a anglickém jazyce pro všechny žáčky bez ohledu na rasu, národnost a vyznání. Umožňujeme každému dítěti, aby vyvíjelo své jedinečné schopnosti a talenty.


Nabízíme pestrý a vyvážený program s prvky zahraničních výchovných modelů, který byl adaptován na podmínky v České republice a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).Kurikulum je organizována do šesti oblastí vzdělání:

 • osobní , sociální a emocionální rozvoj
 • komunikace, jazyk a gramotnost
 • matematický rozvoj
 • rozšiřování znalostí a porozumění světu
 • tělesný rozvoj
 • tvůrčí rozvoj

Těchto šest oblastí je základem pro odborníky při plánování vzdělávacího prostředí a činnosti uvedených v něm.


Dobře plánované aktivity mohou podpořit rozvoj dětí a jejich chápání v několika oblastech najednou.


Naši učitelé vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Pomáhají dětem objevit a rozvinout v nich řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité. Budujeme v dětech pocit sebedůvěry a sebeúcty a věříme, že obojí se vytváří v pozitivním prostředí plném podpory, která je povzbudí k hledání nových zkušeností a porozumění světu.


Věříme, že základ rozvoje smyslu pro spolupráci a empatii je ve skupinové práci sdílením věcí, hraček i pocitů. Proto také pomáháme dětem s vyjádřením jejich pocitů, nálad a příčin toho, proč jsou rozzlobené nebo rozrušené.


Je velmi důležité rozvíjet jemnou motoriku dětí a jejich celkovou obratnost. Aktivity na rozvoj jemné motoriky pomáhají dětem rozvinout jejich svaly např. v dlaních nebo v prstech a zlepší jejich manuální zručnost a koordinaci drobných pohybů. Tyto aktivity také zvýší dětskou pozornost a trvale povzbudí děti v jejich trpělivosti a houževnatosti, rozvine se jejich nezávislost, a naučí se tak řešit různé problémy. Aktivity pro rozvoj celkové obratnosti vytvoří základ pro všechny pohyby a cvičení, které děti v budoucnu snadněji zdokonalí. Děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí.


Učební témata


Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázků, písniček, her, divadlem, cestováním… Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.


Tématické dopisy


Považujeme za velmi důležité udržovat komunikaci mezi rodiči a učiteli. Na konci každého probraného tématu posíláme rodičům dopis, ve kterém se dozvědí o tom, co se dítě naučilo (básničky, slovíčka, výtvarné projekty …)


Hodnocení


Na konci každého semestru (2 x ročně) obdržíte od učitele svého dítěte profesionální hodnocení dítěte tzv. „My Report”.


Používáme následující osvědčené metody výuky cizího jazyka:
 • Immersion method (Dítě se pohybuje v kompletně anglicky hovořícím prostředí)
 • Synthetic Phonics (Výuka fonetického čtení)
 • Active Learning (Výuka jazyka v pohybu)
 • Steady Beat (Rytmická výuka)
 • Music Play and Learn (Kodaly AND Dalcroze Eurythmics Method – výuka za doprovodu hudby a pomocí zpěvu)
 • „Spojení s uměním” (Návštěva muzeí a divadel)
 • Kino – sledování jednoduchých anglických pořadů
 • „Theater time” (Rozvoj improvizace a fantazie)
 • „Show and tell” (Rozvoj schopnosti mluvit mateřským i cizím jazykem)
 • „Little chef” (Vaříme v angličtině)
 • „Art Studying” (Malování a kreslení s povídáním v angličtině)

Všechny uvedené metody využívají množství vizuálních i jiných pomůcek. Aktivní metody výuky hrají významnou roli, protože pomáhají dětem se do učení emocionálně zapojit. Takové metody umíme správně skloubit, aby přinesly žádoucí výsledky.


Výuku cizích jazyků vedeme s ohledem na psychologické zvláštnosti dětí. Používáme přitom materiály, které jsou pro děti zajímavé. Učivo podáváme hravou formou ve spojení s hudebně-estetickým rozvojem. V první řadě pěstujeme u dětí návyky správného poslechu a vyjadřování. Jako doplněk používáme speciální výukové diapozitivy a animované filmy.


V našem učebním centru používáme metody lidí, kteří svůj život zasvětili studiu psychologie dětí. Jsou to např. Masaru Ibuka – ředitel organizace „Výuka talentů” a tvůrce celosvětově známé firmy Sony- nebo Šiniči Suzuki, který jako první navrhl, aby tří- čtyřleté děti volně zacházely s hudebním nástrojem. Při správném přístupu k hudební výuce mohou hudbu chápat a provozovat prakticky všechny děti. Jean Piaže byl švýcarský psycholog a filosof, který proslul zkoumáním dětské psychiky, tvůrce teorie kognitivního rozvoje a filosoficko-psychologické školy genetické psychologie. Maria Montessori byla italská pedagožka, vědkyně, humanistka a křesťanka. Jde o historicky první ženu v Itálii, která vystudovala medicínu, a je jednou z prvních nositelek titulu doktora věd.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Gramnatická chyba

(Alena Huptychová, 19. 2. 2014 16:18)

Opravte si chybu - v češtině: Cílem Atýskovy anglické školky ...
v pátém odstavci textu na vašem webu